انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

در راستای تدوبن کتاب دینی آموزش اوستای سال نخست دبستان از سوی کارگروه دینی زرتشتیان کشور -وابسته به سازمان جوانان زرتشتی (فروهر)- و پیرو اعتراض های رسیده از سوی گروهی از همکیشان به این انجمن، انجمن موبدان تهران در اطلاعیه ای تایید نکردن این کتاب را از سوی انجمن موبدان تهران یاد آور شد و با نشستی مشترک میان هموندان انجمن موبدان تهران با موبد مهربان فیروزگری - که بر کار نویسندگان و گروه تدوین کتاب های دینی از نزدیک نظارت داشته اند - همگی به این نتیجه رسیدند که سازمان جوانان زرتشتی که متولی این امر بوده و کارگروه دینی زرتشتیان سراسر کشور زیر نظر این ارگان اداره می شده است، می بایست این کتاب را برای بررسی و تایید به انجمن موبدان ارسال دارد. پیرو این نشست، موبد مهربان فیروزگری نامه ای خطاب به سازمان جوانان زرتشتی و با رونوشت برای این انجمن و دیگر ارگان ها ارسال نموده اند و خواستار رعایت این امر از سوی سازمان جوانان زرتشتی فروهر شده اند.

تصویر اطلاعیه انجمن موبدان و همچنین نامه جناب آقای موبد مهریان فیروزگری درباره کتاب آموزش اوستای سال نخست دبستان در ادامه آمده است و اطلاعیه آتی انجمن موبدان تهران درباره این موضوع در آینده نزدیک به آگاهی همکیشان خواهد رسید.

--------------------------------------------------------------

تصویر اطلاعیه انجمن موبدان تهران

پیرامون کتاب آموزش اوستای سال نخست دبستان

--------------------------------------------------------------

تصویر نامه جناب آقای موبد مهریان فیروزگری

پیرامون کتاب آموزش اوستای سال نخست دبستان

-------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2018
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate