انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

بیاری اهورامزدا

در روز دی بمهر و تیرماه 3747 دینی زرتشتی برابر با دوازدهم تیر 1388 خورشیدی با باشندگی تعدادی از موبدان و موبدزادگان در محل دبیرخانه انجمن موبدان و با به حد نصاب رسیدن تعداد باشندگان مجمع عمومی عادی انجمن موبدان تهران نوبت اول تشکیل گردید و پس از انتخاب هیت رییسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. در ابتدا گزارش کارکرد یکسال گذشته هیت مدیره به آگاهی هموندان رسید و سپس بیلان مالی ارایه گردید که هر دو این گزارشها به تایید باندگان رسید. سپس از بین نامزدهای بازرسی با رای مخفی رای گیری بعمل آمد و سرکار خانم دکتر فرزانه گشتاسب بعنوان بازرس اصلی و آقای دکتر اردشیر بهی بعنوان بازرس الالبدل انتخاب گردیدند.
برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن موبدان تهران - عکس از امرداد

از آنجا که کارکرد انجمن موبدان امری مینوی و فرهنگی می باشد لازم دانسته شده است که گزارش کارکرد بطور خلاصه و با ذکر رئوس مطالب برای استفاده بهدینان در تارنگار انجمن قرار گیرد.

از ممترین وظایف انجمن موبدان تهران عبارت است از:1- پاسداری از کتاب (گاتها) و سنت ( اوستا و آیین ها) و اصول و فروع دین و فرهنگ زرتشتی2- تربیت موبدان و موبدیاران و پاسخگویان دینی و برنامه های آیینی و امور اوستا خوانی به آنها و تعیین نرخ حق الزحمه اوستاخوانی3- شناخت ، درک و آموزش دین و فرهنگ به بهدینان و بالا بردن دین داری و دین یاری در بین جامعه زرتشتی4- پاسخ کارشناسی به پرسشهای دینی و مذهبی پرسش گران زرتشتی و یا غیر زرتشتی بعنوان تنها مرجع دینی زرتشتیان5- دادن فتوا های دینی و مذهبی به مردم و ارگانهای رسمی (زرتشتی یا غیرزرتشتی)6- جلوگیری از اشموغی ( دین سازی و دین بازی) توسط هر فرد یا ارگان زرتشتی یا غیرزرتشتی7- چاپ بروشورها و کتابها و تکثیر مقالات لازم برای تدریس در کلاسهای دینی و فرهنگی انجمن موبدان8- راهنمایی و ارشاد و رسیدگی به تخلفات موبدان و موبدیاران در چهاچوب عرف و اساسنامه و قانون

کارهایی که هرگز نباید انجام دهد:1- دخالت مستقیم در کارهای دیگر ارگانهای زرتشتی مگر بصورت توصیه و کدخدامنشی2- ابزار نکردن دین برای پیشرفت آرمانهای شخصی یا گروهی اعم از موبدان و موبدزادگان و موبدیاران و سایر بهدینان

انجمن موبدان به عنوان مرجع کارشناس رسمی و قانونی و عرفی امور دینی و فرهنگی زرتشتیان همیشه در خدمت بهدینان ارجمند و دیگر ارگانهای جامعه بوده و می باشد و همواره آماده است که به جامعه زرتشتیان در هرزمان که از سوی آنها کتبا و رسما پرسش یا درخواست یاری شود ، در چهارچوب اساسنامه و قانون ، با تمام وجود و در حد فوق توان به تکالیف شرعی و قانونی خویش عمل نماید.

خلاصه فعالیتهای سال 87

الف- دینی

1- پاسخگویی به پرسشهای دینی و فرهنگی زرتشتیان و هموطنان به صورت کتبی و شفاهی و پاسخ به مراکزی چون دادگاهها - این امر یکی از مهمترین کارهای انجمن موبدان می باشد و پرشهای کتبی رسیده پس از بررسی جمعی و انجمنی پاسخ داده می شود. پرسشهایی که جنبه عمومی داشته باشند و نیز پاسخهای مربوطه در پیک کنکاش به چاپ خواهند رسید. ضمن آنکه در نظر است این موارد بصورت جداگانه و طبقه بندی شده در اختیار بهدینان قرار گیرد.

2- کلاسهای دانش و فرهنگ دین زرتشتی – این کلاسها در شهرهای تهران و یزد و کرمان تقریبا هر هفته روزهای پنج شنبه و آدینه با باشندگی اساتیدی از تهران ، شیراز، اهواز، یزد و کرمان برگزار می شود. استفاده از این کلاسها برای تمام بهدینان آزاد بوده ولی تنها کسانی که در تمام کلاسها حاضر باشند و از عهده امتحانات پایانی برآیند به دریافت دانشنامه پایه 3 این کلاسها نایل می شوند.

3- برگزاری واج یشت گاهانبار در آغاز هر چهره – این آیین بسیار زیبا که در طی آن با یسنا خوانی از گاه اشهن روز قبل از چهره گاهانبار شروع می شود ، مراسم گاهانبار خوانی توسط تعدادی از موبدان در گاه هاون اولین روز چهره و با باشندگی قابل توجه بهدینان در آدریان تهران برگزار می شود.

4- اجرای دو نوزوتی - در خرداد ماه نوزوتی موبد سهراب هنگامی و در آبان ماه نوزوتی موبد دکتر مهراب وحیدی برگزار گردید.این دو مراسم با استقبال بسیار مناسب بهدینان مواجه گردید.

5- اهدا گواهینامه سدره پوشی – بنا به مصوبه انجمن ، هر نوسدره پوشی که گواهی مربوطه را توسط موبد سدره پوش کننده ارایه دهد لوحی شامل گواهی سدره پوشی و فلسفه سدره و کشتی و نیز یک سدره وکشتی از انجمن به عنوان یادبود دریافت می نماید.

6- همیاری در اجرای مراسم هزاره ورهرام یشت با دیگر بهدینان – در پی پیشنهاد انجمن زرتشتیان کرمان برای خواندن هزار ورهرام یشت از روز ورهرام ایزد و اردیبهشت ماه تا ورهرام ایزد و خرداد ماه سال 87 به نیت " همازوری و تندرستی همه زرتشتیان جهان و سربلندی ایران عزیز" با خوانده شدن بیش از 6000 ورهرام یشت از سوی بهدینان و موبدان گامی در جهت حفظ و یاد گیری مفاهیم این اوستا به عمل آمد.

ب- فرهنگی و علمی در ارتباط با ارگانهای کشور

1- تعین روز پرندگان – بنا به درخواست و پیگیریها ی صورت گرفته از سوی حامیان پرندگان و شهرداری تهران ، روز " سروش ایزد و اردیبهشت ماه " بعنوان روز پرندگان نام گذاری گردید.(روز 16 اردیبهشت خورشیدی)

2- تعین روز عشق و وفاداری- بنا به درخواست متعدد بهدینان و هموطنان، روز "مهر و مهرماه – مهرگان" برابر 10 مهر ماه خورشیدی به عنوان روز " عشق و وفاداری " بیان شد.

3- تعیین روز پدر- بنا به درخواست متعدد بهدینان و هموطنان روز "شهریور و شهریور ماه – شهریورگان" بعنوان روز "پدر" نام گذاری گردید. لازم به ذکر است که با توجه به سابقه تاریخی جشن اسفندگان روز "زن و مادر " گرامی داشته می شود.

4- مرگ مغزی- بنا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دیدگاه دینی انجمن موبدان در این خصوص ارایه گردید. بر اساس این دیدگاه "اهدا عضو و یا دریافت در هنگامی که مرگ مغزی از سوی متخصصین مربوطه اثبات شود از سوی زرتشتیان بلامانع است".

5- همیاری د ر اثبات – "ایران خواستگاه علم ژنتیک است".

6- همیاری در اثبات- "ایران خواستگاه ساخت عینک است".

7- همراهی با موسسه ژئوفیزیک در خصوص گاه شماری

8- انجام مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد با مراکز فرهنگی و علمی کشور در خصوص مواردی همچون "سوشیانت، صلح، حقوق بشر، فلسفه، عرفان و......و نیز ارسال پیام به مناسبتهای خاص منجمله سالگرد ربوده شدن چهار دیپلمات ایران در لبنان.

9- معرفی دو نفر از نویسندگان انجمن موبدان به وزارت ارشاد و دریافت لوح تقدیر

10- اعتراض به محتوای برخی کتابها ی درسی دانشگاهها و نیز ارسال دیدگاه برای اصلاح برخی دیگر

11- مذاکره با صدا وسیما – در راستای عدم استفاده از نامهای سپندینه دین زرتشتی برای افراد با نقش منفی مذاکراتی با صدا وسیما صورت گرفت که مورد توجه آن نهاد واقع شد و لیستی از اسامی به آن مرکز ارسال گردید.

ج- فرهنگی در رابطه با جامعه زرتشتی ( تصویب، شروع، اجرا)

1- بروشور نگاهی به دین زرتشتی – این بروشور که از چند سال پیش تهیه شده است ، در سال 87 مجددا ویراستاری و چاپ شد. نسخه ترجمه شده به انگلیسی آن نیز تهیه و پس از نوروز به چاپ رسید.

2- پیک کنکاش- مطالب بسیار زیادی برای د رج در این نشریه داخلی تهیه شده است و لی با توجه به نبودن نیروی کافی برای ویرایش و جمع بندی و بودجه کافی برای انتشار ، این پیک یک سال است که چاپ نشده است.

3- تارنگار انجمن موبدان – این تار نگار در ادامه کار خود بسیاری از مطالب فرهنگی و دینی را بارگذاری نموده است. این تارنگار نیازمند همیاری بهدینان برای تهیه مطالب بوده تاپس از تایید انجمن موبدان از آنها استفاده نماید.

4- اطلس فرهنگی زرتشتیان – با همیاری گروهی از یاوران انجمن موبدان در سراسر کشور طرح تهیه اطلس فرهنگی زرتشتیان ایران در حال انجام می باشد که در نهایت بیاری اهورامزدا بصورت کتاب و تارنگار جهانی در خواهد آمد.

5- گاهانبار مدارس - هماهنگی میان دانش آموزان مدارس جمشید جم و گیو برای برگزاری اولین گاهانبار مدارس - این گاهانبار در روز آدینه 11 اردیبشهت ماه امسال بگونه ای با شکوه در مارکار تهرانپارس برگزار شد.

6- آموزش دین دبیره – آموزش بندهایی از گاتها به دین دبیره به دانش آموزان دبستان جمشید جم که در طی آن علاوه بر خط دین دبیره ، معانی کلمات نیز توسط دانش آموزان یادگیری گردید. این طرح منجر به آن شده است که اکثریت دانش آموزان این دبستان بجز کلاس اول ، بتوانند دین دبیره را بخوانند و بنویسند.

7- لوح فشرده موسیقی – در ادامه تلاشهای گروه های یاری رسان انجمن موبدان ، اولین آهنگ و سرود گروه هنر این انجمن با نام "استوارم به دین زرتشتی" تهیه و با دریافت مجوز از وزارت ارشاد جهت استفاده تنها زرتشتیان تکثیر گردید. سروده این لوح توسط خانم توران شهریاری ، اجرای هم آوایی گرو ه کر کانون دانشجویان زرتشتی ، آهنگ سازی و هماهنگی موبد دکتر تورج خدابخشی بوده است.

8- کتاب دینی دبیرستان_ بر اساس وظیفه ای که بر دوش انجمن موبدان قرار گرفته است، کتاب دینی سال اول دبیرستان تهیه و پس از بررسی و تدریس آزمایشی توسط آموزگاران دینی سراسر کشور و پس از تصحیح پایانی توسط انجمن زرتشتیان تهران به چا پ رسیده است. کتاب دین دوم دبیرستان نیز تهیه و در اختیار آموزگاران سراسر کشور قرار گرفته است تا پس از تدریس و ارایه نقطه نظرات تابستان امسال به چاپ برسد.

9- همایش علمی کانون دانشجویان زرتشتی – انجمن موبدان با باشندگی در همایش علمی ونمایشگاه نوآوریهای کانون دانشجویان زرتشتی ، تنها ارگان رسمی شرکت کننده در این همایش بود که دستاوردهای فرهنگی خویش را به نمایش گذاشت.

10- لوح اوستای سال نو – با استقبال زیاد همکیشان از اوستای سال نو که سال 86 تهیه گردیده بود، این اوستا با خط فارسی و نیز آوانگاری به خط لاتین و نیز ترجمه آن در قطع A5 و بصورت پرس شده به تیراژ 5000 عدد تهیه و براساس آمار انجمنهای زرتشتیان سراسر کشور در اختیار خانوارهای تحت پوشش این انجمنها قرار گرفت.ضمنا آوای این اوستا و نیز نرم افزار آن برای استفاده در تلفن همراه نیز تهیه و بر روی تارنگار انجمن موبدان قرار گرفته است.

11- کتاب شناسی – تهیه شش هزار رکورد کتاب شناسی شامل کتابها و نوشتارهای مرتبط با دین و فرهنگ زرتشتی و ایرانی، کار طبقه بندی و تهیه متن نوشتارها و کتابها در گروه یاری رسان کتاب انجمن شروع شده است . این امربه دلیل وسعت و حجم زیاد، نیازمند همیاری تعداد بیشتری از بهدینان می باشد.

12- برگزاری دو جشن اردیبهشت گان و آذرگان – در جشن اردیبهشتگان به همراهی گروه هنر و با یاری تعدادی از جوانان زرتتشی در غالب سه گروه نمایشی ، جشنی بسیار باشکوه برگزار شد. در جشن آذرگان به همراهی انجمن زرتشتیان تهران، سازمان زنان زرتشتی، سازمان جوانان زرتشتی (فروهر)، کانون دانشجویان زتشتی و بسیاری دیگر از یاوران ، بزرگداشت خانواده " زرتشتی " به انجام رسید

.د- اجتماعی در رابطه با جامعه زرتشتی

1- آغاز به کار گردش جدید انجمن موبدان تهران بصورت رسمی با دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور

2- ادامه باشندگی پاسخگوی رسمی انجمن موبدان در آدریان تهران

3- اقدام به باشندگی پاسخگوی رسمی انجمن موبدان در آتشکده یزد – این امر به دلایل مختلف تاکنون میسر نشده است.

4- آغاز به کار انجمن موبدان و موبدیاران استان یزد ( شعبه تهران)5

- آغاز آموزش پاسخگویان استان یزد برای اماکن مقدسه با هماهنگی شعبه این انجمن در آن استان

6- برعهده گرفتن مدیریت امور مینوی آدریان تهران که منجر به زیباسازی محیط ، کشیک موبدان برا ی پاسداری از آتش و غیره شده است. این مدیریت تا کنون حدود 11 ملیون تومان هزینه داشته که تنها 5 ملیون توسط خیراندیشان دهش شده است.

7- روز آدریان- به منظور پاسداشت سنتهای نیک دیرینه و نیز همازوری بهدینان روز اردیبهشت هر ماه با نام " روز آدریان" نیایش همگانی در محل آدریان تهران برگزار میشود.

8- همراهی با نماینده ایرانیان زرتشتی - بر اساس درخواست نماینده برای بودن رابط با انجمن، موبد پدرام سروش پور بعنوان رابط این انجمن با نماینده معرفی شدند. همکاری در زمینه معافیت مالیاتی کسانی که بخشی از درآمدشان را برای مراکز مذهبی هزنیه می کنند.ارسال تعدادی از اعتراضات دریافتی نسبت به برخوردهای رسانه ها و نیز دریافت اقدامات انجام شده.

9- حضور فعال در همایشها ی سراسری انجمنها ، کارگروههای جوانان، وقف، آموزش دینی و غیره

10- همراهی با سازمان زنان برای مشاوره پیش از ازدواج

11- معرفی نماینده برای شورای حل اختلاف انجمن زرتشتیان تهران

12- همر اهی و ارسال پیام به مناسبتهای مختلف جامعه مانند انتخابات مجلس، انجمن تهران، مانتره، جام جانباختگان، بازگشایی مدارس، جشنهای مهرگان، سده ، چله و.....

13- انتقاد به طرحهای برگزیده آدریان بزرگ

14- عدم تایید هرگونه تغییر در گاهشماری زرتشتیان

15- برگزاری نشست های هم اندیشی فرهنگی با بهدینان- در این نشستها ضمن ارایه پایان نامه دانشجویان کلاس های دانش و فرهنگ زرتشتی در زمینه های مختلف فرهنگی با بهدینان به تبادل نظر انجام می گیرد.تاکنون پنج نشست با این عناوین برگزار شده است. لزوم حفظ بافت سنتی روستاهای یزد- بررسی تقویم زرتشتی ، دیرینگی و ویژگیهای آن- بررسی سنتهای زرتشتی ولزوم حفط و نگهداری آنها و نقش بانوان در پاسداشت سنتها- بررسی سطح کیفیت آموزشی در مدارس زرتشتی (دو نشست)

16- دریافت بخشی از یودجه اختصاصی اقلیتها و توزیع آن به انجمنهای دیگر زرتشتی بر اساس الگوی امتیاز دهی نماینده و تصویب هشتمین همایش روسای انجمنهای زرتشتیان سراسر کشور

به امید آنکه با همازوری تمام بهدینان بتوانیم پاسدار راه راستی باشیم
ایدون باد
انجمن موبدان تهران
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate