انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 

تصویر پروانه این دوره انجمن موبدان تهران

روانه فعالیت این دوره انجمن موبدان تهران که از تاریخ 11/3/1387 تا 11/3/1390 اعتبار دارد آماده شد. این در حالی است که 10 ماه از انتخابات این انجمن که در 27 اردیبهشت ماه 1387 برپا بود، می گذرد و امیدواریم در دوره های دیگر همکاری بهتر مسوولان را ببینیم.
بنا بر انتخابات و این پروانه موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، موبد کیخسرو مزدیسنی، موبد مهربان فیروزگری، موبد پدرام سروش پور، موبد سهراب هنگامی، موبد دکتر مهراب وحیدی و بهروز فیروز بخت هموندان هیات مدیره انجمن موبدان تهران هستند. که در این میان موبد خورشیدیان فرنشین (رییس)، موبد مزدیسنی جانشین فرنشین (نایب رییس)، موبد هنگامی خزانه دار، موبد وحیدی دبیر و فرزانه گشتاسب بازرس این دوره هستند.

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2018
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate