انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 نماز به تو اي آتش، اي آفريده نيك مزدا اهورا و اي بزرگترين ايزد.

افروخته باشي در اين خانه، پيوسته افروخته باشي در اين خانه تا ديرزمان. روشن باش در اين خانه، سوزان باش در اين خانه، درخشان باش در اين خانه، فروزان باش در اين خانه تا ديرزمان، تا رستاخيز توانا، تا رستاخيز توانا و نيك.
(آتش‌نيايش)

جشن آذرگان

آذر و سروش و ورهرام ايزداني هستند كه همكار ارديبهشت امشاسپند به شمار مي‌روند. از ميان همه ايزدان، آذر جايگاهي ويژه دارد چراكه پرستش‌سوي ما زرتشتيان قرار داده شده است. در اهميت و ارزش آذر همين نكته بس كه آذر -كه نگهبان آتش است- از بزرگترين ايزدان بوده و در بند نخست يسناي 36 وسيله نزديك شدن آفريدگان به آفريدگار دانسته شده است.
و اينك روزي چنين فرخنده رسيده است، روز جشن آذرگان.

جشن آذرگان، روز آذر از ماه آذر بر شما شادباش باد

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate