انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

کلاس های آموزشی انجمن موبدان ویژه همکیشانی که در ترم دوم نام نویسی کرده بودند از آدینه این هفته 27 دی ماه برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی ادامه پیدا خواهد کرد. در ادامه برنامه های دو هفته پیش رو را از دیدگاه شما خوانندگان گرامی می گذرانیم:

آدينه 27 دي‌ماه (برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی):

ساعت 8 تا 9:15 بامداد، تاریخ زرتشتیان به استادی جناب آقای بوذرجمهر پرخیده
ساعت 9:30 تا 10:45 بامداد، جهان بینی زرتشتی به استادی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
ساعت 11 تا 12:15 بامداد، فارسی میانه کتابی(1) به استادی موبد اردشیر بهمردی

آدینه 4 بهمن ماه (برابر با آبان روز و بهمن ماه زرتشتی):

ساعت 8 تا 9:15 بامداد، روخوانی اوستا به استادی موبد مهربان فیروزگری
ساعت 9:30 تا 10:45، دستور زبان و ادبیات اوستایی(1) به استادی موبد مهربان پولادی
ساعت 11 تا 12:15 بامداد، اصول وروش تحقیق به استادی دکتر بهمن مرادیان

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate