انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

 مجمع عمومی سالیانه، انجمن موبدان تهران در بامداد روز خورداد امشاسپند و اردیبهشت ماه 3752 زرتشتی برابر با تاریخ آدینه 93/02/05 در ساعت 9:30 در مکان انجمن موبدان تهران برپاشد. دستور جلسه این نشست ارائه بیلان کاری و مالی ، انتخاب اعضای اصلی و جانشین هیات مدیره گردش آینده و انتخاب بازرس اصلی و جانشین انجمن موبدان تهران بود.

با حضور خانم سیدی به عنوان نماینده وزارت کشور و باشندگی موبدان و موبدزادگان و خانوادهایشان این نشست رسمیت یافت و درادامه موبد رشید خورشیدیان به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن موبدان تهران توضیحاتی درباره عملکرد هیات مدیره انجمن موبدان در گردش گذشته را ارائه نمود. موبد سهراب هنگامی نیز گزارشی از درآمد و هزینه های انجمن موبدان در گردش پیشین و بیلان مالی انجمن موبدان را ارائه نمود. خانم میترا دولیان نیز به عنوان بازرس انجمن موبدان موارد عملکردی و مالی گزارش های ارائه شده را تائید نمود.

انتخابات

انتخابات

انتخابات

انتخابات

در ادامه با گزینش هیات رئیسه از سوی باشندگان مجمع عمومی، انتخابات انجمن موبدان ادامه یافت و نامزدهای انتخابات خود را معرفی کرده و درباره سابقه عملکردی خود توضیحاتی ارائه نمودند.

نامزدهای انتخابات گردش آینده هیات مدیره انجمن موبدان :
1.موبد مهربان فیروزگری   2. موبد دکتر اردشیر خورشیدیان   3.موبد پدرام سروش‌پور   4.موبد مهربان پولادی   5.موبد دکتر مهراب وحیدی   6.آقای مهران سپهری   7.موبد کیخسرو مزدیسنی   8.خانم پروین شهزادی   9.آقای آرش خورشیدیان   10.خانم گوهربانو ورهرامی   11.موبد سهراب هنگامی

نامزدهای انتخابات بازرس انجمن موبدان تهران :
1.تاج گوهر خداداد کوچکی( خادم)   2.فرشاد خورشیدیان   3.انوشه باستانی   4.میترا دولیان

با برپایی انتخابات 104 نفر برای انتخابات هیات مدیره و بازرس رای دادند که نتیجه این انتخابات به گونه زیر به دست آمده است:

هموندان گزینش شده برای هیات مدیره گردش آینده انجمن موبدان :
   هموندان اصلی :
     موبد مهربان فیروزگری، موبد اردشیر خورشیدیان، موبد کیخسرو مزدیسنی، موبد سهراب هنگامی، موبد مهربان پولادی، موبد مهراب وحیدی، موبد پدرام سروش‌پور

   هموندان جانشین (علی البدل)
     نفر نخست: پروین شهزادی ، نفر دوم: آرش خورشیدیان ، نفر سوم: گوهربانو ورهرامی

نتیجه انتخابات بازرس:
    بازرس اصلی : خانم میترا دولیان
    بازرس جانشین (علی البدل) : خانم انوشه باستانی

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate