انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
جشن مهرگان در کوشک ورجاوند تهران - عکس از بهرام یزدانی - برسادانجمن موبدان در پیام شادباشی به مناسبت جشن مهرگان آورده است:
 
جشن مهرگان. روزمهرازماه مهر، روز« عشق و مهرورزی وتحکیم دوستی ها » را به شما همکیشان ارجمندباشنده دراین مجلس باشکوه و سایر زرتشتیان فرهیخته و ایرانیان فرهنگ دوستو خردورز و وجدان پرور ، درسراسرگیتی،شادباش عرض می نمایم. 
 
ایزدمهر در فرهنگ زرتشتی، ایزد موکل مهرورزی و وفای به عهد و نگاهبان پیمان می باشد. چرا که در باورنیاکانی، «عشق»بدون پای بندیبه پیمانی که بسته ایم و خویشکاری درجهت مسئولیتی که پذیرفته ایم ، در راستای اشویی یعنی رعایت کامل راستی و پاکی و اصول اخلاق انسانی وانجام تکالیف خوددر برابر معشوق ، مفهوم دیگر ینداشته و نمی تواند داشته باشد.

درایران باستان جشن مهرگان، دومین جشن بزرگ و...
 

گشایش کلاسهای دینی دانش اموزان زرتشتی ساکن تهران - عکس از اردشیر اورمزدی - برساد« ما خواستاریم ازجمله کسانی باشیم که مردم را به سوی راستی ونیکی وجهان را به سوی پیشرفت و آبادانی رهنمون می باشند» یسنا30بند9
همکیشان ارجمند فرهیخته دانش آموزودانش پژوه راستی گستر ونیکی افزا
بادرود برفر اشوزرتشت که به باور اوستا این کهن سند دینی وفرهنگی ایرانی ،ازنخستین آموزگار ان راستین گیتی بوده است و با درودبرنیاکان به ویژه آموزگاران دینی که دردرازای تاریخ پرافتختار زرتشتیان در پاسداری ازدین وفرهنگ ، یاری رسان موبدان و رهنمون دانش پژوهان و بخردان بوده اند. میدانیم که هرملتی به « پاسداری از زبان و عمل کردن به باورها ونگاه بانی از سنت هایش » زنده و پویا و پیشرو می باشد و ...

جشن نوزوتی موبد اردشیر بهی - عکس از میترا گوشنی - امرداددر پیام انجمن موبدان به جشن نوزوتی موبد دکتر اردشیر بهی می خوانیم:
 
بادرود به فروهر پاک اشوزرتشت اسپیتمان وهمه پیروان راستین او که دردرازای پرازگرفتاری تاریخ زرتشتیان ، ازدین وفرهنگ پیامبرمان به درستی پاسداری کردند وخویشکاری خود دانستند که چون دین زرتشتی را پذیرفته اند ، به تمام اصول و فروع این دین اهورایی برپایه دانش وخرد عمل کنند و ازجاده راستی ونیکی خارج نشوند.
امیداست ما زرتشتیان امروز که بازماندگان این شیرزنان وشیرمردان تاریخ بشریت هستیم نیز، خویشکاری خودبدانیم که آرمان پیامبرمان که برپایه نیکی و راستی استوار است را همچون نیاکان پاسدار باشیم وبه گفتار وکردار درآوریم .
تانسل آینده نیز برپایه عمل کرد نسل امروز ما ، مورد احترام ویژه و اعتماد نه تنها هم میهنان غیرزرتشتی که همه مردمان سراسر گیتی باشد . باور و اندیشه ای که دردرازای تاریخ بیش ازاینکه به دنبال جمع کردن « پیرو» باشد، به دنبال گسترش «فرهنگ » به معنای کامل کلمه بوده است... دراینجا برخودبایسته می دانم که ازسوی خود وهموندان گرامی ام درانجمن موبدان تهران و...


شانزدهمین همایش سراسری اوستا خوانی و گاتها شناسی مانترهدر پیام انجمن موبدان تهران به شانردهمین همایش سراسری اوستا خوانی و گاتها شناسی مانتره آمده است:

با درود وسپاس از کوشش بی دریغ گرامی اعضای کانون دانشجویان زرتشتی درتشکیل مهترین و بزرگترین گرد همایی دینی و فرهنگی زرتشتیان ایران . محور همایش اندیشه برانگیز امسال شما، مقایسه دوبخش «گاتاها» کتاب آسمانی زرتشتیان و کتاب های مقدس «اوستا» میباشد ، که همه بهدینان براساس دانش کامل دریابیم که تا چه اندازه پیامهای موجود دربخش های گوناگون اوستا با پیامهای پیامبر مان اشوزرتشت نزدیک وهماهنگ بوده است .ازاین رو برخود بایسته دانستیم که...
 
جشن شهریورگان و روز پدر خجسته بادباسپاس از گرامی سازمان فروهر و انجمن زرتشتیان تهرا ن وهمه کسانی که به برگزاری این روز خجسته «گرامی داشت روز پدر» درمکان کوشک ورجاوند یاری رسان شدند و درود وسپاس از شما بهدینان ارجمند که از راههای دور ونزدیک برای شرکت دراین جشن فرخنده حضور به هم رسانیده اید...
 
دردین زرتشتی همه انسانها بسته به درجه پارسایی ، به یک نسبت میتوانند، سپندینه ( پاک وسازنده ) باشند وکسی را برکسی دیگر برتری نبوده و نیست ... بین مازرتشتیان رسم نبوده ونیست که سال را با نام کسی آغاز کنیم، یا روزی که برای بزرگداشت پدر یا مادر یا هر مناسبت سپندینه دیگری نام گذاری میشود ، به مناسبت زایش یا درگذشت بزرگی انتخاب نماییم . بلکه همواره نام ایزدی (ستودنی ) یکی از روزهای ماه ، برای نامگذاری روزهای به یاد ماندنی برگزیده می شده است . زرتشتیان زمان را ...
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate