انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

ایریسته نام اورانو یزه میده یاو اشه انام فروشیو
روان و فروهر درگذشتگان پارسا را می‌ستايیم

با درود و احترام

اندوه خود را از درگذشت موبد ارباب مهربان زرتشتی نمیتوانم بر زبان بیاورم
بدينوسيله از سوي خود و زرتشتيان مقيم ايران كه از شنيدن خبر درگذشت موبد ارباب مهربان به شدت متاثر شده‌اند. درگذشت آن بهشتي روان را آرامش باد گفته و شادي روان آن درگذشته را از درگاه اهورامزدا خواستارم.

موبد مهربان زرتشتی، رادمردی بزرگ و برای همه زرتشتیان الگوی یک زرتشتی واقعی با اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک بود. آرزوی من این است که هر یک از ما بتوانیم گوشه‌ای از منش نیک او را در خود زنده نگاه داریم و بپرورانیم، جامعه را چنان که او عاشقانه دوست داشت، دوست داشته باشیم و به آن خدمت کنیم، برای پیشرفت زرتشتیان و جامعه زرتشتی روز و شب بکوشیم و مانند او نمونه و الگوی یک زرتشتی راستین باشیم. روان و فروهرش پیوسته راهنمای ما باد.
آرزومندیم که همسر مهربانش پریدخت خانم فرزندان بلند همت شان خانمها ویدا هما و مهربانو با خانواده محترم وابسته و پیوسته شان دیر زیوند و شاد و تندرست بمانند.

ایدون باد

موبد مهربان فیروزگری و خانواده

 

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate