انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

میازار موری که دانه کش است که جان دارد وجان شیرین خوش است

بارها ازسوی از انجمن موبدان پرسش شده است که:

« آیا گذاردن ظرف ماهی قرمز زنده ، برسر سفره هفت سین ، در هنگام سال تحویل، از سنت های زرتشتیان می باشد؟»

پاسخ :از دوران باستان ، زرتشتیان سراسر جهان ، برسر سفره هفت سین(هفت چین)، نمادهایی از هفت امشپاسندان ، می گذارند. که هرکدام مفهومی ویژه و عمیق و بسیار اندیشه برانگیز دربردارد :
اعضای خانواده که آرزوی رسیدن به مقام سپنته منی (من یا شخصیتی پاک وعاری ازآلودگی ازخود دارند ) و برسر سفره هفت سین می نشینند وکتاب آسمانی گاتاها یا مقدس اوستا ، نماد اهورامزدا . شیرو تخم مرغ، نماد وهومن (نیک اندیشی ) . آتش نماد اردیبهشت (بهترین راستی وپاکی وعشق اهورایی ) . سکه نماد شهریور ( شهریاری برخویش وتسلط برنفس ) . زمین وآنچه اززمین برمی آید مانند میوه جات تازه ، نماد سپندارمزد( مهر وفروتنی ) و ظرفی ازآب تازه ( گاهی حاوی آبیشن وسیب قرمزیا شربت) به نماد خرداد ( دانش اندوزی ورسایی ) و شاخه های گل ، به نماد امرداد ( بی مرگی وجاودانگی ).

نتیجه : همانگونه که از چند سال پیش به آگاهی همکیشان رسانیدیم و هر ساله می گوییم:
گذاردن ماهی زنده ، درسرسفره هفت سین، به هیچ وجه ازسنت زرتشتیان و ایرانیان باستان نبوده و نمی باشد.

انجمن موبدان تهران

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate