انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

سخنرانی رییس انجمن موبدان تهران به مناسب « نوزوتی نو ناور مهندس رامین شهزادی » که برابر روزپایانی نخستین گردهمایی جوانان برگزید ه زرتشتی سراسر کشور »شده است .

به نام اهورامزدا ، خداوند جان وخرد

بی تردید امروز، فروهر پاک پیامبرمان اشوزرتشت مهر اسپیتمان و همه موبدان و بخردان تاریخ ، که شاهد دو پدیده هماهنگ و همازور، جشن فارغ التحصیلی و نوزوتی مهندس رامین شهزادی و هم حضور پررنگ جوانان فرهیخته وبرگزیده جامعه زرتشتی ودیگر زرتشتیان برگزیده از زن و مرد و پیر و جوان می باشیم، شاد و خورسند است که آموزه های او ، پس از حدود چهار هزار سال تاریخ پر از نشیب و فراز و گذر از کوره راه های تنگ و تاریک و عبور از میان دیوان و ددان بسیار ، چنان ازباورهای اهورایی و دانش و خرد سرشار بوده است که هرگز این پرچم گرانمایه برروی زمین نمانده و همچنان روز نخست ، اندیشمندترین و داناترین و فرزانه ترین و ولاترین اقشار جامعه ، ازداشتن چنین باورهای اهورایی برخود می بالند و از پیروی کردن بهاین آموزه های انسانی و سرشار از راستی و درستی و نیکی سرافراز هستند و در راه رسیدن به آرمان اهورایی او ،به بیاری اهورامزدا ، همازور با همه نیکان و وهان جهان ، گامهای بلندتری برمی دارند. اینجانب ازسوی خود و هموندانم ، نوزوتی این نوناور گرامی را خجسته باد میگویم و حضور گرم شما همکیشان باشنده به ویژه جوانان برگزیده زرتشتی را که از گوشه و کنار کشور اهورایی ایران،قدم رنجه کرده و در این مجلس روحانی شرکت فرموده و به شکوه آن افزوده اید، سپاسگذاری می کنم .
بادرود بر همه دین باوران و دین یاوران بهدین که در درازای تاریخ ازاین دین و فرهنگ به دقت تمام و باغیرت و همت کم نظیر ،پاسداری کردند و به ما بازماندگان زرتشتی نسل امروز رسانیدند . بایدفروتنانه به آگاهی شماحضار گرامی و همه بهدینان ارجمندبرسانم که اینجانب از این که دیروزچند ساعتی دربین این فرهیختگان و آینده سازان جوان که ازفرزانگان جامعه زرتشتی به پرسشهای دینی وفرهنگی ایشان پاسخ میدادم ،سرشار از غرور بودم .چرا که ازنزدیک شاهد بودم که این جوانان تحصیل کرده و اندیشمند و هنر آفرین ، با چه شور و عشقی دراین نشست به گفتگو نشستند ، که براستی می توانم ازامروز بیش ازپیش برخود ببالم که جامعه زرتشتیان دارای جوانان وآینده سازانی است که عزم خود را جزم کرده اند که همانگونه که خرد خویش را به علوم پایه و علوم کاربردی مجهز نموده اند .به اهمیت رسالتی که دراین دوره ازتاریخ بردوش دارند نیز پی برده ، کوشش میکنند که با خردمندی بیشتر خود را به دانش دین نیز مجهز نمایند ، تا در راه پاسداری از باورهای دین زرتشتی و پویایی دادن به همه اندیشه ها ی اشوزرتشت ، نه تنها انجمن موبدان خود را که همه دیگر مسئولین و همکیشان خردمند و اندیشمند جامعه را یاری رسان باشند . خوشحالی بیشتر اینکه تعدادی ازآنها دراین نشست ، قول همکاری با انجمن موبدان تهران را دادند تا با آشنایی بیشتر به باورهای دینی و ارزش های فرهنگی زرتشتی ، درراستای افزایش توانایی های مینوی جامعه و انداختن طرحهایی نو در زمینه های گوناگون هنری و اجتماعی ، به جامعه زرتشتی بیش ازپیش یاری رسانباشند.

جشن نوزوتی موبد مهندس رامین شهزادی - عکس از بهرام یزدانی - برساد

به راستی که دیروز جای همگی شما همکیشان ارجمند و دیگر بهدینان فرزانه و فرهیخته در هر کجای ایران و جهان که به سرمی برند ، درکوشک ورجاوند، سبز بود ،ما دراین نشست به یکدیگر آموختیم که ارزش گشودن دیده دل ازگشادن چشم فیزیکی اگر بیشتر نباشد ، کمتر نیست . آموختیم که اگر امروز به خود نیاییم و دین و فرهنگ خود را به درستی نشناسیم و درنیابیم و برخود تکیه نکنیم .براستی که فردا خیلی دیر خواهد بود .
آموختیم که انجمن موبدان تهران که تنها ارگان رسمی اداره کننده امورمینوی جامعه زرتشتیان می باشد و خویشکاری دارد که برپایه رسالت تاریخی واساسنامه وقانون از دین بهی با تمام وجود وبر پایه دانش روز وخرد انجمنی ، پاسداری کندبه شرطی میتواند بیش ازپیش درعرصه های مینوی جامعه زرتشتیان به موفقیت دست یابد که همه بهدینان ، بدون استثنا ، به مدیریت یک پارچه دینی جامعه پای بندی بیشتری نشان دهند و به خویشکاری خویش باتمام وجود عمل کنند وبه راستی وباتما م وجود با اشون ها (راستی جویان) همازور شوند و ناآگاهان را آگاهی بخشند و از دروگوندان (فریبکاران ) دوری ورزند.
آموختیم که اگر ما به «گاتاها» ی اشوزرتشت ، ازرشی بی همتا و احترام فوق العاده قائل هستیم، برای آنست که این کتاب آسمانی ، حاوی پیامهایی اهورایی است که چگونه اندیشه و گفتار و کردار نیک کردن را آموزش می دهد و به «راستی » به راستی باورمند است . کتابی که به ما انسانی زیستن را می آموزد و خوشبختی را در خوشنود کردن اهورامزدا،از راه خدمت به خلق و به کارانداختن خرد و کسب دانش و بیدارکردن وجدان و احترام به باورها ی نیک و پسندیده دیگر باورمندان ورعایت حق وحقوقدیگر مردمان جهان را آموزش می دهد و خوشبختی انسان را درخوشبخت کردن دیگرانسانها می شناسد و مقدس دانستن چهار آخشیجو پاک نگهداشتن محیط زیست را سفارش می کند . و خواستارآنست که انسانهایی با فرهنگ، پرورش دهد که نه تنها خود که « دیگرمردمان جهان را به راستی ونیکی و جها ن را بسوی آبادنی و پیشرفت رهنمون باشند .
باهم درگفتگو به این سطح ازدانش و همازوری رسیدیم که ازامروز هرزمان که کتاب «گاتاها» و «خرده اوستا» را بدست می گیریم و بانیت پاک و با دلی سرشار از مهر اهورایی ،با سری پوشیده و دست های برافراشته می سراییم ، به راستی وازته دل آنرا به دیده نهیم وبرآن بوسه زنیم. چراکه میدانیم که این کتاب ها با چه ازخودگذشتگی ها به نسل ما رسیده و با این کار، بر باورو فرهنگ چند هزارساله بی همانند ی بوسه میزنیم که دین را وجدان آگاه و بیدار انسانی میداند و دور کننده جنگ افزار وآشتی دهنده ودین ازخود گذشتگی است وخواستار همازوری باهمه نیکان و وهان و دوری ازگناه (ونا) کاران جهان ازهرجنس و مقام و ملیت ومذهبی که باشند، میباشد. که با آموختن دانش و به کارگرفتن آن ،بر توان ابداع وابتکار خود بیافراییم وباگامهای بلند تر درراه صلح و سازندگی و افزایش توان مادی ومینوی جوامع بشری ، به راستی بتوانیم باهمه مردمان نیک گیتی ، اغنی اشوبیم ، دیرزیویم ودرست زیویم ،شادزیویم و تا زیویم به کامه زیویم تا با شکست دادن اهره من های درون وبرون ، همواره گیتی مان باد به کامه تن و مینویمان باد بکامه روان .
باهم به این نیتجه رسیدیم که حال که نیاکان بافرهنگ وپاک نهاد ونیک نفسمان ، این اندیشه های اهورایی و این گنج کم نظیر و شایگان بشریرا به دقت پاسداری وبه دست ما سپرده اند . با همازوری بیشترقدر این گنج بی رنج و بی همانند را بدانیم و با بهره گیری از دانش روز و برپایه خردمندی (خردی که به حداقل دانش لازم برای درک راستی مجهز شده است ) چنان بادقت و ظرافت ، زنگار زدایی کنیم که به هیچکدام از گوهرهای گرانمایه و بیکران آن ،نه تنها کوچکترین خدشه ای وارد نشود کهبا شفافیت بیشتر و روشنی افزون تر ، پاک و پاکیزه تر به نسل آینده بسپاریم . بیاری اهورامزدای یکتا وبی همتا .
دراین نشست دانستیم که هرکدام از سنت های ما دارای ارزشی بی همانند وسرشار ازآموزش «اخلاق انسانی » و رعایت کامل حقوق بشراست . که به زبان ساده تر و مردمی تر باورهای اشوزرتشترا عملا وارد درزندگی ما زرتشتیان کرده و میکند ، تادریابیم که چگونه « انسانی بیاندیشیم ، ملی کار کنیم و زرتشتی زندگی نماییم» ، گاهان با ر راگرامی داریم و همواره چه ازراه مینوی و چه ازطریق مادی به دیگران براستی «بار» دهیم وازنیازمندان دستگیری کنیم . ودادو دهش را محدود به جامعه زرتشتیان نکرده و مانند همیشه تاریخ اگرتوانستیم مدرسه یادانشگاه یا درمانگاه و بیمارستانی را اشوداد کنیم ، بهره برداری ازآنرابه همه مردم ازهردین ومذهب ونژادی که باشند، اختصاص دهیم .هر پنج گاه (فرصت ) روزانه را گرامی داریم و با برنامه ریزی دقیق ، به مفاهیم ایزدی روزهای ماهمردانه وخردمندانهعمل کنیم .

جشن نوزوتی موبد مهندس رامین شهزادی - عکس از بهرام یزدانی - برساد
هرچند یکبار به زیارت گاه هایمان سربزنیم . با این هدف که ضمن سرایش اوستا ونزدیک شدن به نیروی کل «اهورامزدا» وزیارت پیر، با ازخودگذشتگی ها وفداکاری های نیاکان به ویژه بانوان زرتشتی که برای پاسداری از ازرش های نیک انسانی و نوامیس این جامعه کهن ، ازخود نشان داده اند، ازنزدیک بیشتر آشنا شویم و به آنهافروتنانه ادای احترام کنیم و برسطح آگاهی های دینی وفرهنگی خود بیافزاییم، تا هرروز قوی ترازدیرو ز به خویشکاری خویش درراستای دینی که پذیرفته ایم ، پی ببریم و به خویشکاری خودرا درراستای اشویی ، برای رسیدن به تمام نیکی ها درجهانرفتار کنیم .
ودرپایان به این سطح ازدانایی رسیدیم که همانند نیاکانمان که با عمل به نیکی وراستی ودرستی و پاکی ما را سرافزار به عصر امروزرسانیده اند، مانیز چنان راه وروش نیاکان را برپایه خرد و براساس دانش روز ، باراستی ودرستی وپاکی ، «پهلوانانه همچون رستم دستا ن ، مسئولانه همچون سیاوش ، خردمندانه همچون رودابه و شجاعانه همچون گر دآفرید » به نسل آینده بسپاریم که آیندگان ما نیز بتواند مانند نسل ما چنا ن مورد احترام دیگر هم میهنان وجهانیان باشند که چون می شنوند که ما زرتشتی هستیم ، برایمان احترام ویژه قائل می باشند و مارا همچنان راست ودرست و پاکبشناسند که جز راستی نمی پوییم و جزنیکی نمی جوییم . بیاری اهورامزدا .ودرپایان دریافتیم که اگر سخت هستیم و محکم می ایستیم ، برای انیست که دین وفرهنگ محکم واستواری داریم . تن تان سالم وپرتوان . خردتان دانا وپویا . وجدانتان هشیارو بیدارباد.
مجددا حضو ر گرم شما عزیران را گرامی میداریم وبه نیابت ازسوی شما ، جشن فرخنده نوزوتی را به خانواده محترم رامین عزیز شادباش عرض میکنم . امید است این «زوت » تازه نیز بتواند همچون نیاکان بافر و فرهنگ خود ازاین دین اهورایی وفرهنگ زرتشتی برپایه اشویی ، بدرستی پاسداری کرده ، وبا پایمردی به دیگر بهدینان آموزش دهد.راستی پیروز . نیکی افزون باد . ایدو ن باد.ایدون ترج باد .
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان(رییس انجمن موبدان تهران)

انارام ایزد ومهرماه 3747دینی ( 24 مهرماه 1388خورشیدی)

تهران-سالن خسروی
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate