انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

اندیشه‌های نیک و گفتارهای نیک و کردارهای نیکی که در این‌جا و در جاهای دیگر ورزیده شده یا می‌شود‌، بزرگ می‌شماریم.

(آفرینگان گهنبار، کرده یکم)
نخست اهورامزدای بي‌نياز را سپاس مي‌بريم كه اين توان را به ما داد و بايسته است بگوييم كه در راه‌اندازی تارنگار انجمن موبدان، بهدینان و فرهيختگانی بی‌چشم داشت ما را ياری دادند كه انجمن موبدان بر خود بایسته مي‌داند از آنان سپاسگزاری كند:
از آقای مهندس بهرام كوشكی سپاسگزايم كه در برنامه‌نويسی تارنگار ما را ياری دادند
از آقای مهندس اسفنديار خسرويانی سپاسگزاريم كه در بخش سالنمای تارنگار ما را ياری دادند
از خانم دكتر فرزانه گشتاسب سپاسگزاریم كه سرپرستی گروه آيين و واژه‌نامه تارنگار را بر عهده گرفتند
از آقای بوذرجمهر پرخيده سپاسگزاريم كه در تهيه نوشتارهای بخش تاريخ اين تارنگار با ما هم‌كاری دارند
از خانم پروا نميرانيان سپاسگزاريم كه در ويرايش و آماده سازی بخش گاهان و آموزش دين دبيره و بسياری از بخش‌های اين تارنگار انجمن موبدان را ياری دادند
و سپاسگزاريم از ديگر بهدينانی كه در فراهم آوردن نوشتارهای ديگر بخش‌های تارنگار با ما همكاری كردند :

آقای دكتر موبد مهراب وحیدی

خانم میترا مرادپور

خانم ناهید استقامت

خانم نگین سادی

خانم فرانك كوشكی

خانم مهشید كیانپور

آقای پیام پورجاماسب

آقای مازیار هنگامی


خانم سرور تاراپوروالا

خانم افسانه مهری

خانم آزیتا اخترخاوری
و ديگر دوستانی كه نخواستند نامشان را در اين‌جا بياوريم
خداوند در دنیا به تن شما سلامتی، به جان شما دیرزیوی، به سرمایه شما فراوانی و به خانه شما آبادانی تا دیرزمان و سپس رستگاری روان بخشايد.
(همازور دهمان)
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate