انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

کلاس های آموزشی انجمن موبدان از این هفته ادامه می یابد

کلاس های آموزشی انجمن موبدان ویژه همکیشانی که در ترم دوم نام نویسی کرده بودند از آدینه این هفته 27 دی ماه برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی ادامه پیدا خواهد کرد. در ادامه برنامه های دو هفته پیش رو را از دیدگاه شما خوانندگان گرامی می گذرانیم:

آدينه 27 دي‌ماه (برابر با اردیبهشت روز و بهمن ماه زرتشتی):

ساعت 8 تا 9:15 بامداد، تاریخ زرتشتیان به استادی جناب آقای بوذرجمهر پرخیده
ساعت 9:30 تا 10:45 بامداد، جهان بینی زرتشتی به استادی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
ساعت 11 تا 12:15 بامداد، فارسی میانه کتابی(1) به استادی موبد اردشیر بهمردی

آدینه 4 بهمن ماه (برابر با آبان روز و بهمن ماه زرتشتی):

ساعت 8 تا 9:15 بامداد، روخوانی اوستا به استادی موبد مهربان فیروزگری
ساعت 9:30 تا 10:45، دستور زبان و ادبیات اوستایی(1) به استادی موبد مهربان پولادی
ساعت 11 تا 12:15 بامداد، اصول وروش تحقیق به استادی دکتر بهمن مرادیان

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2017
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate