انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

انجمن موبدان تهران

 • آن نقشي كه شبيه پيرمرد مرد بالدار است، فروهر است يا اهورامزدا ؟
  اين نقش که درتخت جمشید و سردر برخي ساختمان‌های زرتشتیان مي بينيم، فروهر است. هر پرچمی وهر نمادی بار مینوی در بردارد که بایستی برای درک مفاهیم آن به جزيیات بیشتر توجه کرد. پرچم ما وایتالیايی ها یکی است، سه رنگ سبز و سفید و قرمز دارد. در پرچم ما ایرانیان، سبز بالا و سفید میان وقرمز پايین است. ما ایرانیان به جهانیان اعلام می‌كنيم که نخست سبزکه نماد سرسبزی و شادی و آبادی و خرم کردن است را دوست داریم، سپس رنگ سفید را (که نماد بهمن و نیک‌منشی و آشتي و دوستی می‌دانیم)، می‌خواهیم و در پايان اگر مجبور شدیم، به رنگ قرمز یعنی اسلحه برای دفاع از کیان ملی و فرهنگی خویش روي مي‌آوريم. ولی ایتالیايی‌ها این سه رنگشان عمودی است یعنی میگویند برای آبادانی کردن و صلح و جنگ به یک نسبت ارزش می‌گذارند.

  «فروهر» هم یک نماد باوری زرتشتیان است. در باور بهدینان همه موجودات از ذره‌ای از نورهاي بی‌پایان اهورامزدا برخوردار هستند و این نیروی اهورایی که «فروهر» نامیده می‌شود، به انسان به میزان بسیار شایسته‌تری بخشیده شده است. فروهر به چم فره پیش برنده است که به روان انسان نیروی خارق‌العاده، شناخت قوانین اشا و ابداع واختراع و یاری رسانیدن به اهورامزدا در دگرگونی و پيشرفت جهان را می‌بخشد.

  پادشاهان هخامنشی هم باور داشتند که ازفروهر ویژه‌ای برخوردار هستند که آن را «فره‌شاهی» می‌نامیدند و توان زیاد خود را به سبب برخورداری از این نیرو می‌دانستند که در سنگ‌نوشته ها، بارها یادکرده اند. آن‌ها دستور دادند که نگارگران و نقاشان بر پايه این باور، نگاره ای بكشند تا نشان هخامنشیان شود. نخست این نگاره به گونه شاهینی بود که بدنی از انسان هخامنشی داشت. سپس بال و دم و سایر بخش‌های این پرنده نیز بر پايه باورهای زرتشتیان كامل شد و بدين‌گونه مهر رسمی داریوش و سایر پادشاهان هخامنشی شده، درهمه‌جای تخت‌جمشید و نقش رستم و سربرگ همه سنگ‌نوشته‌ها در همه‌جای کشور پهناور ایران آن روز به عنوان نماد دولت هخامنشی بر سینه کوه‌ها و صخره‌ها وکاخ‌ها وحتی گورها حک شد. این نگاره مانند صلیب برای عیسویان یا کعبه برای مسلمانان یا ستاره داوود برای یهودیان، آرم و نشان زرتشتیان جهان است. بسیاری از مفاهیمي كه اشوزرتشت آموزش داده را در آن می‌بینید. اين مفهوم‌ها را همگي بايد بدانند و از این پیام‌های زیبا واندیشه‌برانگیز و انسان‌ساز بهره گیرند و به امید خدا موجب يكپارچگي وهم‌بستگی بیشتر همه ایرانیان شود تا در ساختن ایرانی آباد وآزاد، کامیاب باشند.

  اين نگاره، انساني رادر شكل پيرمردي بالباس آراسته نشان ميدهدكه باقامت برافراشته ايستـاده وباسري پوشيده روبسوي خاور دارد و به شكل پرندهاي باشكوه و پرتوان بابـالهاي گشاده درحال پرواز ودرحال عبورازحلقه ايست كه درميان دارد. آن، حلقه مهر(عهد وپيمان )رادر دست چپ گرفته وبا دست راست درحال نيايش اهورامزدا است. اين نگاره بسيارپرمعني، شايد يكي از نخستين نقاشيهاي سوررئاليستي(دربردارنده مفاهيمي فلسفي)درجهان باشدكه آشكارا، مفاهيم آرمانی يك زرتشتي راستين رابه تصویرمیکشد، وبه صورتي فشرده به بيننده نشان میدهد:

  1-پيرسالخورده باقامتي برافراشته ، نشان دهنده دانش وتجربه فراوان است .

  2-نگاره با سري پوشيده، رو بسوي خاوربا دست راست خود درحال نيايـش اهورامزدا است. درفرهنگ زرتشتي نوروروشنايي نماد« اشـا»(راستي وپاكي)وطلوع نماد اميدوشادي است.

  3-حلقه مهر، دردست چپ كه باوربراين است كه به دل نزديكتراست،آن سوی اين حلقه كسي نيست، يعني پيمانبستن باخدارا نشان ميدهد(درآيين مهر پرستي كه پیش ازاشوزرتشت درايران رواج داشت،حلقه مهر،نشانهاي ازگردی خورشيد و نمادمهر وپيمان بود،كه توسط زرتشتيان نيزپذيرفته شدودركتيبههاي باستاني ايران دو نفررا درحال بستن پيمان باحلقه مهر میبینید. بعدها اين حلقه توسط همه مردم جهان باهمان مفهوم به‌كارگرفته شدوكوچك شده، ویژه پيمان ازدواج شدكه همسران به انگشت دست چپ همسرخود مي نمايند.)

  4-بالهاي برافراشته،دودست پرنده رانشان ميدهدكه داراي سه رديف بال بوده وباتمام وجود درحال پروازاستونشان ميدهدكه هرزرتشتي بايستي هميشه بابالهاي برافراشته هومت و هوخت وهورشت(انديشه وگفتار و كردار نيك) خودرادرحال پروازنگاه داشته،ازافتادن به كاستيها وكژيهادور نمايد. همه انسان‌ها توانايي اهورايي زيستن رادارند، ولي اينگونه پروازپیوسته، تنهاكارشايسته جويان است كه آموزش وتجربه وتمرين ميخواهد.

  5-حلقهايكه اين انسان سالخورده رادرميان ميگيرد، نشاندهنده اين جهان خاكي است كه هيچكس راچارهاي جزعبورازآن نيست(ايرانيان باستان به گرد بودن زمين پي برده بودهاند). شايسته است كه انسان با اين همه توان فردي و اجتماعي كه خداوندبه اوبخشیده است، بتواند براي خودودیگر مردم، بهترين جهان مينوي يا«وهيشتم مينيو» را سازنده باشدو با انسانـيترين روش مـمكن زندگي كرده ازاين حلقه فانـي بگذرد.

  6-دُم پرنده نيزداراي سه رديف است كه نشانده دُژمت ودُژوخت و دُژورشت يا انديشه و گفتار وكرداربد است كه هرچند انسان را ازآن گريزي نيست وبا اين انديشههابه دنيا ميآيدواز جهان درميگذرد ودرپرواز او نقش بازي ميكند،ولي يك انسان آرماني زرتشتي بايستي بديها را به زيرانداخته واز رفتارهای ناشایست تامیتواند،دوري كند.

  7-دو پاي پرنده بصورت دونوارگرد است كه نشان دهنده سپنتهمن وانگرهمن است كه درنهاد همه مردم نهاده شده است.اين دو در باور اشوزرتشت،گوهروهمزادهستندوانسان تنها موجوديست كه به سبب برخورداري ازمنه(خرد)ودَ اِ نو(وجدان)،بااراده واختيار كامل، ميتواندهمه سپنتهمنهارا برگزيندوباانگرهمنها، درحال نبرد هميشگي باشد.

  اميد است همه ایرانیان بویژه جوانان، بيش از پيش به اين نگاره بسيار بامفهوم كه شـايد يكي از بزرگترين هنر نياكان بافروشكوهمان بوده است، توجه ويژه‌اي داشته، باخودشناسي وخودباوري به فرهنگ پرباروپرازافتخاروسراسرزيباي ایرانیان پي برده وچنان زندگي كنيم كه پيامهاي اين نگاره پراز رازورمز از بيندگانش خواستار است. باورهاي اهورايي نیاکان را پايه زندگي انديشمندانه خود قراردهيم وبا يافتن وگزینش وپـيروي از بهترين روش

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2017
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate