انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 


واژه نامه تارنگار انجمن موبدان تهران

67 واژه در واژه نامه انجمن موبدان وارد شده است .
جستجو در واژه نامه تارنگار انجمن موبدان تهران
واژه با آن آغاز شود شامل این واژه باشد دقیقا همین واژه
واژه توضیحات
هوشنگ
{هوشَنگ} در اوستا به گونه های «هئوشینگه» و همچنین «یَم»آمده است. جزو نامورانی است که در آفرین دهمان فروشیش ستوده شده است. او از پادشاهان سلسلة پیشدادی است که پس از کیومرث چهل سال سلطنت کرده است. از دیوان که پدرش (سیامک) را کشته بودند انتقام کشید. آهن از سنگ استخراج کرد و پیدایش آتش و جشن سده یادگار اوست. او از پوست و چرم جانوران پوشاک ساخت. به دیوهای مازنی و دروغ پرستان وَرِنَه (دیلم گیلان) دست یافته و آنها را شکست داد. به موجب زامیاد یشت، فرکیانی مدت زمانی به او تعلق داشته و در فرودین یشت به فروهر یل پاکدین هوشنگ درود فرستاده شده است. در بندهش، فصل 15، بند 28 می خوانیم که ایرانیان از پشت هوشنگ می باشند؛ در بندهای 25 و 26 زامیاد یشت از فرَ هوشنگ نخستین پاشاه پیشدادی سخن رفته است.
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2017
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate