انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 


واژه نامه تارنگار انجمن موبدان تهران

67 واژه در واژه نامه انجمن موبدان وارد شده است .
جستجو در واژه نامه تارنگار انجمن موبدان تهران
واژه با آن آغاز شود شامل این واژه باشد دقیقا همین واژه
همه واژه ها ه ی
Page:  1 2 3 4 5... Next »
واژه توضیحات
ههیه
{هَهیه} به معنی گندم و خرمن است.
هورشت
{هووَرِشتَ} به معنی کردار خوب است.
هوسپارم
{هوسپارَم} نسک هفدهم اوستا به این نام خوانده می شود. بنابه روایات، هوسپارم 64 فصل و درباره نیرنگها بوده است. در متن اوستایی قریب 44910 کلمه و در تفسیر پهلوی نزدیک 403600 واژه داشته، و راجع به پاداشن و کیفر آن جهانی و ستاره شناسی بوده است. این نسک، سومین نسک داتیک به شمار می رود. در کتاب هشتم دینکرد خلاصه مندرجات هوسپارم آمده است و بنابه آنچه که در آنجا آمده است معلوم می شود که اَثر پتستان یا هیربدستان و نیرنگستان موجود کنونی قسمتی از هوسپارم نسک دوران ساسانیان بوده است که تفسیر پهلوی آن تاکنون برجا مانده است. در هوسپارم نسک درباره حقوق زارعین و قواعد و احکامی که در این خصوص بوده نیز گفتگو شده است.
هوش
این هوش باهوش یا هُش که به معنی ویر و عقل و حافظه است فرق دارد و از واژه «ائوشَه» آمده و به معنای مرگ است. چنان که «ان ائوشه» که «انوشه» شده به معنای بیمرگ است. در تفسیر پهلوی یسنای 9 آمده: «که از روان مردمان هوش [مرگ] دور بَرَد؟ روشن گفت اوشی [بیمرگی] به هوم بود».
هوشبام
نمازی است که در سحرگاه خوانند. این نماز از قطعاتِ مختلف اوستا فراهم شده است. هوشبام مرکب است از هوش و بام. در اینجا کلمة هوش که در اوستا به صورت «اُوشَه» آمده و در سانسکریت «اوشاش» است که به معنای از نیه مشب تا برخاستن خورشید است. واژه بام در اینجا به معنی روشن و درخشان است که در اوستا به صورت بامیه و به عنوان صفت، به معنی فروزنده و تابنده، بسیار به کار رفته و در پهلوی بامیک شده است. پس کلمة مرکب هوشبام در پهلوی و پازند به معنی روشنائی سپیده دم و سحرگاه است. در میان چهارمین و پنجمین گات یک ها فاصله است، و آن عبارت است از های 52 که بندهای هوشبام ( نمازی که در بامداد خوانند) از همین ها می باشد. بخش هایی از هوشبام پیرامون شتافتن روان در سحرگاه روز چهارم پس از درگذشت به سوی جهان مینوی است.
هوشنگ
{هوشَنگ} در اوستا به گونه های «هئوشینگه» و همچنین «یَم»آمده است. جزو نامورانی است که در آفرین دهمان فروشیش ستوده شده است. او از پادشاهان سلسلة پیشدادی است که پس از کیومرث چهل سال سلطنت کرده است. از دیوان که پدرش (سیامک) را کشته بودند انتقام کشید. آهن از سنگ استخراج کرد و پیدایش آتش و جشن سده یادگار اوست. او از پوست و چرم جانوران پوشاک ساخت. به دیوهای مازنی و دروغ پرستان وَرِنَه (دیلم گیلان) دست یافته و آنها را شکست داد. به موجب زامیاد یشت، فرکیانی مدت زمانی به او تعلق داشته و در فرودین یشت به فروهر یل پاکدین هوشنگ درود فرستاده شده است. در بندهش، فصل 15، بند 28 می خوانیم که ایرانیان از پشت هوشنگ می باشند؛ در بندهای 25 و 26 زامیاد یشت از فرَ هوشنگ نخستین پاشاه پیشدادی سخن رفته است.
هوشیتی
به معنی منزلِ خوب است. و در تفسیر پهلوی اوستا، «هومانشنی» به «خوب خان و مان» ترجمه شده است. اغلب با صفت یائیریا (به معنی سالی و فصلی) ترکیب شده و از اسم مرکب «یائیریا هوشیتی» ایزدی اراده شده که سراسر سال، خان خوب و آرامگاه نیک از او به مردم بخشیده می شود.
هوشیدر بامی
{هوشیدَر بامی} هشیدر یا ا وشیدر نیز گویند، چنان که در بهمن یشت آمده، نخستین موعود مزدیسنان است و در کنار دریاچة فَرَزدان تولد خواهد یافت. این موعود در اوستا اَوَخشیت اِرِت یعنی پرورانندة قانون مقدس است. این واژه در کتب پهلوی به صورت خورشیتدَر یا اوشیترَ آمده است. گاهی کلمة بامی را به آن افزوده هوشیدربامی گویند. در متون پهلوی آمده دیو ملکوش یا ملکوسان که دیوی مهیب است در پایان هزارة هوشیدر زمستان هولناکی پدید می آورد.
هوشیدرماه
{هوشیدرماه} ر. ک. اوخشیت نمه.
هوشیه اُتن
{هوشیه اُتنَ} نام یکی از پسران فرشوشتر و نیز نام پسر کوی ویشتاسب که هر دو در یشت سیزدهم یاد شده و فروشیشان ستوده شده است. این واژه به معنی نیک کردار است.
Page:  1 2 3 4 5... Next »
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2017
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate